### KVKK METNİ

#### BBL YAPIM YAZILIM REKLAM HİZMETLERİ VE BİLGİSAYAR OYUN FAALİYETLERİ LTD. ŞTİ. KVKK Genel Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, BBL YAPIM YAZILIM REKLAM HİZMETLERİ VE BİLGİSAYAR OYUN FAALİYETLERİ LTD. ŞTİ. (MERSİS NO: ………………….) (“ŞİRKET”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

#### 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük (…………/İstanbul) Lokasyonunda mevcut İş Birimleri, internet sitemiz ( www.bblesports.com), sosyal medya hesaplarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

#### 2. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

– **Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;**
– Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
– Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
– Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, sipariş takibinin gerçekleştirilmesi,
– Satın aldığınız ürün ve hizmetlerin sağlanması,
– Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.

– **Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;**
– Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
– Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
– Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
– İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

– **İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;**
– Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
– Finansal işlemlerin takibi,
– Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
– Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
– Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
– Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
– Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
– Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– İleride meydana gelebilecek olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

#### 3. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

– Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
– Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
– Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
– 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yer alan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,
– Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
– Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
– Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
– Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
– Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
– Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
– Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
– İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
– İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
– İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
– İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
– İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
– Kurumsal iletişim, lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
– Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
– Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
– Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
– Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
– Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
– Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
– Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
– Ücret yönetimi,
– Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
– Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
– Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
– Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
– Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

#### 4. Açık Rıza Gerektirmeyen Hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

– a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
– b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
– c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
– d) Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
– e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
– f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
– g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

#### 5. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

– ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına,
– BBL YAPIM YAZILIM REKLAM HİZMETLERİ VE BİLGİSAYAR OYUN FAALİYETLERİ LTD. ŞTİ. ve bağlı İştiraklerine,
– Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
– Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik ve kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

#### 6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki Contact formundan ulaşabilirsiniz.